המטרה שלנו היא לשמור על הבטיחות שלכם

כדאי ללכת על בטוח, השאירו פרטים

  תקנון האתר – ג'קובסון שירותי בטיחות

  אודות חברת ג'יקובסון שירותי בטיחות:

  חברת ג'יקובסון שירותי בטיחות הינה חברה אשר מספקת ניהול ציי רכב ושירותי בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

  פתח דבר:

  אתר זה של חברת ג'יקובסון שירותי בטיחות בע"מ משמש כלוח פרסומי, מידע ופרטים אודות החברה והשירותים המוצעים בחברה ובאתר. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

  האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנקבה ולזכר גם יחד.

  כללי:

  חברת ג'יקובסון שירותי בטיחות בע"מ, המפעילה את את www.jacobson-s.com תיקרא להלן: "גיקובסון" ו/או "החברה", והאתר ייקרא להלן: "האתר".

  אדם אשר נרשם לאתר ו/או משתמש זמני/אקראי או חד פעמי יקרא להלן: "המשתמש".

  המידע המוצג באתר, לרבות המידע המקצועי והמפורסם באתר וכן המידע אשר מוזן על ידי משתמש באתר ייקרא להלן: "המידע".

  במקום אשר יוזן פרופיל שיוצר משתמש אשר נרשם לאתר באמצעות מערכת האתר ייקרא להלן: "כרטיס המשתמש".

  העלאת תוכן לאתר, לרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים ייקרא להלן: "פרסום".

  תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: "תכנים".

  השימוש באתר:

  1. האתר, על כל התכנים הכלולים בו מיועד לשימוש בלתי מסחרי של המשתמשים ולמטרה זו בלבד, ולא נועדו לשימוש אדם ו/או חברות ו/או גופים מסחריים או לא מסחריים לצורך מסחרי.
  2. השימוש באתר נועד אך ורק למטרות מידע ופרסום. השימוש באתר אינו נועד להעלאת תוכן פרסומי ו/או העברת מסרים כלשהם אלא עלי ידי החברה.
  3. תכני האתר אינם מהווים תחליף לכל הסכם ו/או מידע ספציפי אשר נמסר ללקוחות החברה בכל אמצעי אחר ובמקרה של סתירה, יגבר מידע ספציפי שנמסר ללקוח.
  4. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או במדיניות הפרטיות באתר, החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים בהם ייפתח הליך משפטי (פלילי או אזרחי) כנגדה הנוגע למסירת פרטים אישיים ו/או במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי שיינתן כנגדה.

  העלאת תכנים אסורים באתר:

  החברה וכל משתמש באתר שומרים על לשון ראויה וכל דין והאתר כהולם ומשכך מנוע כל  משתמש  מלהעלות לאתר זה תכנים כדלקמן:

  כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למפרסם.

  1. תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  2. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר.
  3. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיות .
  4. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים ((Malicious Applications וכיו"ב.
  6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
  7. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב.
  8. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
  9. כל מידע העלול להטעות צרכן.
  10. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
  11. מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  12. בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  13. אינם רלוונטיים להצעת העבודה המפורסמת ו/או מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו משתמש פרטי ולצרכיו האישיים.
  14. תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
  15. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש. להלן: "תכנים אסורים".
  16. החברה שומרת לעצמה הזכות לסרב לפרסם תכנים באתר, אשר לדעתה מפרים את תקנון האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות.
  17. במידה ויתקבלו בחברה תלונות אודות שימוש בניגוד לתנאי התקנון, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק באופן מידי תכנים ולאסור כניסת משתמשים ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה.
  18. מחיקת תכנים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה בכל הקשור לתכני האתר ו/או למחיקת תכנים כאמור.
  19. הפסקת פעילות לא תגרע מהתחייבויותיו של משתמש כמפורט במסגרת תקנון זה, אף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
  20. החברה רשאית להמחות את זכויותיה מכוח פעילותה העסקית ו/או המסחרית.
  21. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לקוח ו/או משתמש מתחייב להשתמש באתר, אך ורק לצורך שימושו הפרטי ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא. במידה ומשתמש עשה שימוש באתר לשם משלוח תוכן שיווקי כאמור בסעיף זה, עליו לפצות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרה כאמור, מבלי שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 5,500 ₪ עבור כל הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה כנגדו, לרבות זכותה של החברה לתבוע בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עקב הפרת ההתחייבות כאמור.
  22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד כל משתמש אשר הפר מי מסעיפי תקנון זה.
  23. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק   ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה.
  24. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בהם הוא מופיע, תוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה.
  25. התכנים שנמסרים לאתר ו/או המועלים באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש שסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירת התכנים. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו
  26. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  27. השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  28. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לאף גורם ו/או משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  29. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  30. החברה כלל לא מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
  31. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.
  32. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור מרכז בלבד.
  33. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר במידה והמשתמש לא יעמוד באיזה מתנאי תקנון זה.
  34. כל העושה שימוש באתר מסכים בפעולתו לתכני תקנון זה ומתחייב לכבדם.

   

  חברות שיווק באינטרנט חברות שיווק באינטרנט